Conference Organizing Committee


Honorary Co-Chairs

Chang Wen Chen, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China
Wen Gao, Peking University & Pengcheng Lab, China
Ramesh Jain, University of California, Irvine, USA

General Co-Chairs

Gary Li, Peking University Shenzhen Graduate School, Shenzhen, China
Yonghong Tian, Peking University, China

Program Co-Chairs

Pablo Cesar, Centrum Wiskunde & Informatica and TU Delft, Netherlands
Zhenzhong Chen, Wuhan University, China
Patrick Le Callet, University of Nantes, France
Chia-wen Lin, National Tsing Hua University, China

Industry Program Co-Chairs

Haohong Wang, TCL Research America, USA
Gang wang, Alibaba Inc., China

Sponsorship Co-Chairs

Yongdong Zhang, USTC, China

Local Organizing Co-Chairs

Jingfei Qiu, Pengcheng Lab, China
Haiying Zhao, AITISA, China
Ziming Yin, Peng Cheng Lab, Shenzhen, China
Yu Sun, Peng Cheng Lab, Shenzhen, China

Workshop Co-Chairs

Mohan Kankanhalli, National University of Singapore, Singapore
Chengcui Zhang, University of Alabama, USA

Demo Co-Chairs

Xiaopeng Fan, Harbin Institute of Technology, China
Alexander Loui, Rochester Institute of Technology, USA
Xiang Zhang, Tencent, USA

Panel Co-Chairs

Shu-Ching Chen, Florida International University, USA
Xiaoyong Wei, Sichuang University, China
Wenwu Zhu, Tsinghua University, China

Forum Co-Chairs

Nan Lu, Peng Cheng Lab, China
Qifeng Liu, Peng Cheng Lab, China

Best Paper Award Committee Co-Chairs

Homer Chen, National Taiwan University, Taiwan
Touradj Ebrahimi, Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), Lausanne, Switzerland
Mei-Ling Shyu, University of Miami, USA

Publication Co-Chairs

Jia Li, Beihang University, China
Shuyuan Zhu, UESTC, China

Finance and Registration Co-Chairs

Wei-Bang Chen, Virginia State University, USA
Xiaoxu Luan, Pengcheng Lab, China

Publicity Co-Chairs

Min Chen, University of Washington, USA
Abdulmotaleb El Saddik, University of Ottawa, Canada
M. Shamim Hossain, King Saud University, Saudi Arabia
Jiaying Liu, Peking University, China
Jianquan Liu, NEC Corporation, Japan

Web Chair
Tianyi Wang, Florida International University, USA